Hoşgeldiniz :
Turkish English German French Arabic Felemenkçe Azerbaijani Bulgarian Chinese (Simplified) Czech Greek Italian Japanese Persian Portuguese Russian Spanish Swedish
Yayınlar ve Akademik Çalışmalar
 
Faydalı Linkler
Duyurular
Anket
2022 yılında ülkemizdeki kaç müzeyi ziyaret ettiniz?

1
2-3
4-8
9-15
16 veya daha fazla
E-Bülten
Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...
Adınız
E-posta Adresiniz
Ekle   Çıkar
Hava Durumu

Ankara

--counter--
Hakan Melih Aygün
Yayınlar

MAKALE - YAYIN

×          Kültürel Mirası Korumada Katılımcılık, Vakıflar Dergisi, Sayı 35, S. 191-213, ISSN 1011-7474, Başak Matbaacılık, Ankara, 2011    https://core.ac.uk/download/pdf/50612813.pdf 

×          Kültürel Miras ve Müzecilik, Nev Sanat Dergisi, Sayı 3, Mayıs-Haziran 2012

×          Suggestion of RFID Technology for Tracking Museum Objects in Turkey, Hakan Melih Aygün, Nurdan Atalan Çayırezmez, Levent Boz, Digital Heritage International Congress (DigitalHeritage), 2013 (Volume:2), ISBN 978-1-4799-3168-2, s 315 – 318, DOI 10.1109/DigitalHeritage.2013.6744770

×          Arkeolojik Alanlar İçin Koruma Kullanma Ekseninde Yeni Yaklaşımlar, Arkeolojik Alan Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, (Açıköğretim Fakültesi Ders Kitabı), Hakan Melih Aygün, N. Serhad Akcan, Editör ALANYALI, F. ISBN 978-975-06-1666-2, Saray Matbaacılık, Ankara 2013  https://www.scribd.com/document/388251635/Arkeoloji-k-Alan-Yoneti-mi-2015-01-13-15-12-22-Utc

×          Müze Ulusal Envanter Sistemi (MUES) Yaygınlaştırma Klavuzu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Hakan Melih AYGÜN, Nurdan Atalan Çayırezmez, ISBN 978-975-17-3664-2, 2013

×          Turkısh Natıonal Immovable Cultural Herıtage Inventory System, Hakan Melih AYGÜN, Levent BOZ, Yasin GÜLBAY, Ergün ERDOĞMUŞ, AgroLife Scientific Journal - Volume 3, Number 1, 2014, ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 

×          Kültür ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu Raporu, Türkiye Bilişim Derneği, 2014

×          Settıng Natıonal Standards For The Natıonal Museum Inventory System of Turkey (MUES) , cidoc/ConferencePapers/2017, Hakan Melih AYGÜN, Nurdan ATALAN ÇAYIREZMEZ, Levent BOZ, http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/ConferencePapers/2017/papers/Hakan_Melih_AYGUEN___Nurdan_ATALAN_CAYIREZMEZ.pdf)

×          Müzelerde Güvenlik Unsurları, Güvenli Müze Güvenli Eser 1, Hakan Melih Aygün, Fokus: Tarihi Bina ve Müze Güvenliği, Güvenlik Yönetimi Dergisi, , 65. Sayı, Sayfa 36, Kasım 2018   https://issuu.com/guvenlikyonetimi1/docs/g_venlik_y_netimi_65_a5cabed58be2e0 

 ×          Müzelerde Güvenlik Unsurları, Güvenli Müze Güvenli Eser 2, Hakan Melih Aygün, Fokus: Tarihi Bina ve Müze Güvenliği, Güvenlik Yönetimi Dergisi, , 66. Sayı, Sayfa 76, Aralık 2018   

https://issuu.com/guvenlikyonetimi1/docs/guvenlik_yonetim_66_low2_b9d8e556eb9b3f 

  ×          Kültürel Miras ve Bilgi Sistemleri isimli makale (yayına hazır, hakemde)

×          Müze Ulusal Envanter Sistemi isimli makale (yayına hazır)

×          “Örenyeri” Kavramı ve Bir Alana Örenyeri Statüsü Verilmesine İlişkin Öneri (yayına hazır)

×          Müzelerde ve Müze Envanterine Kayıtlı Eserlerde Fotoğraf Çekimi ve Belgeleme, ICOM Türkiye Milli Komitesi Yayınları 2020/1, ISBN 978-605-80325-2-1, Aygül Ofset, Ankara 10.5281/zenodo.5884229 

 

x           Türkiyede Özel Müzecilik ve Özel Müzeler Sorunlar ve Çözüm Yolları Çalıştayı Sonuç Raporu, 27.07.2020 Prof. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN, Nurdan ATALAN ÇAYIREZMEZ, Hakan Melih AYGÜN, Müzeciler Derneği, DOI 10.5281/zenodo.4031275  https://zenodo.org/record/4031275#.X2oWr2gzaUk 10.5281/zenodo.4031275

×          “Müze Tanımı Çalıştayı Sonuç Raporu”, ICOM Türkiye Milli Komitesi Yayınları, Yayın No: 2019/1, ISBN: 978-605-80325-0-7 10.5281/zenodo.5877445 

 

DANIŞMANLIKLAR

×          Sivil Mimarlık Örneklerinin Tespit ve Tescil Tekniğinin Geliştirilmesi: Ege Bölgesi Örneği adlı uzmanlık tezi, Tez Danışmanı, 2009

×          Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde Kaydı Tutulan Koruma Amaçlı İmar Planlarının Sayısal Ortamda Arşivlenmesi ve Bunlara Erişim İle İlgili Yazılım Modelinin İrdelenmesi adlı uzmanlık tezi, Tez Danışmanlığı, 2009

×          Kültür Ve Turizm Altyapısı İle Taşınmaz Eserlerin Bütünleşik Yönetilebilmesini Sağlayan Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı: Ankara Kent Merkezi Örneği adlı uzmanlık tezi, Tez Danışmanlığı, 2009

×          Taşınabilir Kültür Varlıklarının Kayıt Altına Alınması ve Takibinde Alternatif Bir Yöntem Önerisi: RFID (Radyo Frekanslı Kimlik Tanımlama) Teknolojisi adlı uzmanlık tezi, Tez Danışmanlığı, 2009

×          Kurumsal İç İletişim ve İş Takibinin web Tabanlı Teknolojiler Kullanılarak Geliştirilmesi adlı uzmanlık tezi, Tez Danışmanlığı, 2009

KATILDIĞI YÜRÜTTÜĞÜ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

×          Antakya Kültürü Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2000-2001

×          Asos Buluntularının Paleodemografik Analizi Projesi, Yardımcı Araştırmacı. 2001-2002

×          “Gölbaşı örneği Entegre Çevre Planlamas”ı  (yüksek lisans)

×          Kültür ve Tabiat Varlıkları Bilgi Sistemi  (doktora seminer), 2004

TEZ

×          “Kazılarda Belgeleme Teknikleri” konulu tez çalışması, 1994

×          “Kitle İletişim Araçlarının Canlılığın Sürdürülebilirliği Açısından Önemi” konulu tez çalışması, 1999

 

SERTİFİKALAR

×          TODAİ Uygulamalı e-İmza Kullanımı Sertifika Programı 2007

×          TODAİ Uygulamalı Bilgi Yönetim Semineri Sertifika Programı 2009

 

BİLİMSEL TOPLANTI, KONFERANS, SEMİNERLARDE SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

×          Calimera  (Avrupa Birliği Üye Ülkeler Kültür Portalı) Projesi, Bakanlık Temsilcisi, 2004

×          Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Bilgi Merkezleri Çerçevesinde Müzeciliğimiz,  , Ankara Milli Kütüphane, 2005

×          Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulabilmesi İçin Ön Çalışma Raporu “Eylem 47” Komisyon Üyesi, 2005

×          Kültür Sektörü Ortak Akıl Toplantısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Temsilcisi, Tübitak –Tüsside, 2006

×          “Müzelerde Güvenlik Sistemleri ve İlgili Düzenlemeler” konulu seminer, Eğitici, Bodrum, 2007

×          Hizmet İçi Eğitim Programı Kapsamında  “Müze Eğitimi Eserlerin Müzelere Kazandırılması ve Dijital Ortama Aktarılması” Eğitici, Ankara, 2008

×          Mimarlar Odası İleri Belgeleme Teknikleri Çalıştayı, 2009

×          Müzelerde Eserlerin RFID ile Takibi konulu bildiri, Müzeciliğimiz ve Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 2010

×          Müzecilikte Algılama Tekniklerinin Geliştirilmesi konulu bildiri, Müzeciliğimiz ve Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu 2010

×          Türkiye Müzeleri İçin Ulusal Envanter (Bilgi) Sistemi konulu bildiri, Müzeciliğimiz ve Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu 2010.

×          RFID Technology Application in Museums in Turkey International Conference on Materiality, Cultural Heritage and Memory, İstanbul Technical University, 25-29 May 2011,

×          Ankara Üniversitesi, BMYO 2012 Seminerleri kapsamında Kültür Varlıkları ve Bilgi Teknolojileri, 13 Mart 2012

×          Ankara Üniversitesi, BMYO 2012 Seminerleri kapsamında Restoratör/ Konservatör Ünvanının Bugünü ve Geleceği, 17 Nisan 2012

×          Ankara Üniversitesi, BMYO 2012 Seminerleri kapsamında Kültürel Miras Sektöründe Kamu, Özel Sektör, Sivil Toplum Örgütleri ve Üniversite İlişkileri, 08 Nisan 2012

×          2015-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi Yerel Yönetimler Çalıştayı, Katılımcı, 2014, Ankara

×           “Türkiye Müzelerinde Envanter sistemleri ve Dijitalleştirme Çalışmaları” Türkiye’deki Kültür ve Sanat Eserlerinin Sayısallaştırılması, Toplulaştırılması ve Erişilebilirliğinin Sağlanması, TBD 31. Ulusal Bilişim Kurultayı, Kasım 2014

×          Müze Ulusal Envanter Sistemi Hakkında, 23. Müze Kurtarma Kazıları ve Müze Çalışmaları Sempozyumu,Mayıs 2014, Mardin

×          Kültürler Arası Diyalog ve Kültürel Miras, Panelist, Kütüphaneler Haftası, Mart 2015

×          Müze Ulusal Envanter Sistemi Standardizasyon Komitesi, Moderatör, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2012, 2014, 2016

×          “Müze Tanımı Çalıştayı”, Moderatör/ Raportör, ICOM Türkiye Milli Komitesi, Nevşehir, Nisan 2018

×           KURUMSAL BİLGİ POLİTİKASI, MEVZUATI, ALTYAPISI VE ENVANTERİ / Kültürel Mi̇ras Bi̇lgi Poli̇ti̇kasi , KAM18, Kütüphane Arşiv Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı Antalya, Belek 2018 

x           "GÜVENLİK"; "MÜZELERDE BİLGİ VE BELGELERİN KORUNMASI, Dijitalleşmede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar", KAM21, Kütüphane Arşiv Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı Online, 2018

RAPORLAR

×          “Müze Tanımı Çalıştayı”, Moderatör/ Raportör, ICOM Türkiye Milli Komitesi, Nevşehir, Nisan 2018

×          Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarına Uygulanabilirliği Projesi,  Rapor, 2002

×          Avrupa Birliği Tarama Sürecinde Mevzuatımıza Göre Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Durum Tespiti, Rapor Sunumu, 2005

×          745 Sayılı İlke Kararı altlık çalışmaları (Örenyerleri ve Arkeolojik Sit Alanlarında Teşvik ve Spornsorluk Uygulamaları Hakkındadır.)         Rapor         2008 Yılında KTVK Yüksek Kuruluna Sunulmuştur. İlke Kararı Olarak Yayımlanmıştır.

×          Örenyeri Kavramı ve Arkeolojik Alanlara Örenyeri Statüsü Verilmesine İlişkin Rapor ,  Ağustos 2012 Hakan Melih Aygün- Dr. Seçkin Tan ortak Rapor

 

Not:

Yayınların tutulduğu web sitelerindeki adres değişiklikleri nedeni ile bazı linkler çalışmaya bilir (bir kaç ayda bir güncelleme gerektirmesi nedeni ile güncel tutulamamaktadır).

Yayınlara arama motorlarında tarama yaparak erişim sağlana bilir.

Erişilemeyen yayınlar için hakanmelihaygun@gmail.com adresinden iletişime geçilebilir. 

Hakan Melih Aygün
müzeler ve müze envanterine kayıtlı eserlerde fotoğraf çekimi ve belgeleme
 
Kurumsal Web Sitesi